REGULAMIN

Muzeum Kultury Romów w Warszawie
(w organizacji)

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Muzeum Kultury Romów w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której założycielem i właścicielem jest Andrzej Grzymała-Kazłowski, PESEL 74082908336, zamieszkały w Warszawie, adres: ul. Zwycięzców 3/5 m. 1, 03-936 Warszawa, zwany dalej „Założycielem”.

 

§ 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:

1)         ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);

2)         ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);

3)         niniejszego regulaminu.

 

§ 3. Siedzibą Muzeum jest miasto Warszawa, adres: ul. Zwycięzców 3/5 m. 1, 03-936 Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

 

§ 4. 1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów związanych z historią i kulturą Romów.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu: sztuki, rzemiosła i rękodzieła Romów.

3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1)         dzieła sztuki, w tym kolekcje malarstwa i grafiki z okresu historycznego i współczesnego, zbiory ceramiki i rzeźby, przedstawiające ikonografię dotyczącą Romów oraz tworzone przez Romów;

2)         dokumenty dotyczące historii i kultury Romów;

3)         archiwalia i materiały dokumentacyjne, fotografie, książki i katalogi dotyczące historii i kultury Romów;

4)         opracowania naukowe z zakresu historii i kultury Romów;

5)         przedmioty codziennego użytku, elementy wyposażenia wnętrz i rzemiosło artystyczne wytworzone lub używane przez Romów;

6)         urządzenia techniczne wytworzone lub używane przez Romów.

 

§ 5. 1. Muzeum realizuje zakres działania Muzeum poprzez następujące zadania:

1)         gromadzenie zbiorów w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2;

2)         przechowywanie zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

3)         urządzanie wystaw czasowych i wyjazdowych;

4)         zorganizowanie wystawy stałej;

5)         katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów;

6)         konserwację zbiorów;

7)         prowadzenie działalności edukacyjnej;

8)         udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;

9)         prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków luźnych;

10)       zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

2. Muzeum może realizować swoje zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami. 

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja Muzeum

 

§ 6. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Założyciel.

 

§ 7. 1. Muzeum zarządza Założyciel.

2. Założyciel reprezentuje Muzeum na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.

3. Do zadań Założyciela należy w szczególności:

1)         nadzór nad działalnością Muzeum;

2)         nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;

3)         racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.

 

§ 8. 1. Założyciel może powołać Społeczny Zespół Doradców.

2. W skład Społecznego Zespołu Doradców wchodzi trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Założyciela.

3. Posiedzenia Społecznego Zespołu Doradców zwołuje Założyciel z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Społecznego Zespołu Doradców.

4. Tryb pracy Społecznego Zespołu Doradców określa uchwalony przez niego regulamin.

 

§ 9. 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:

1)         Dział Etnograficzny;

2)         Dział Sztuki;

3)         Dział Dokumentów;

4)         Dział Depozytów.

2. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Założyciela.

 

 

Rozdział  4

Źródła finansowania i mienie Muzeum

 

§ 10. 1. Założyciel zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

2. Mienie Muzeum stanowi wyodrębnioną część mienia Założyciela i może być wykorzystywane wyłącznie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

 

§ 11.  Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1)         środki przekazywane przez Założyciela;

2)         przychody z prowadzonej działalności;

3)         środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

§ 12. Środki pieniężne Muzeum są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym Założyciela. 

 

 

Rozdział 5

Działalność dodatkowa

 

§ 13. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1)         dzierżawienia powierzchni;

2)         działalności wydawniczej oraz sprzedaży publikacji;

3)         produkcji i sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;

4)         organizacji konferencji, sympozjów, koncertów;

5)         usług reklamowych i sponsoringu;

6)         organizacji i przygotowania wystaw okolicznościowych;

7)         przygotowanie ekspertyz, opracowań, opinii w zakresie odpowiadającym działalności statutowej Muzeum.

 

§ 14. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej są wykorzystywane przez Muzeum na finansowanie działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum. 

 

§ 15. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez Muzeum, Założyciel dokona stosownego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 16. 1. Połączenia lub likwidacji Muzeum może dokonać Założyciel, po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. W przypadku likwidacji Muzeum, Założyciel powiadamia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.

 

§ 17. 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego nadania przez Założyciela, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Zmian niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, do czasu zakończenia organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.

 

 

Kopia oryginalnego dokumentu - Statut 1

Kopia oryginalnego dokumentu - Statut 2

Kopia oryginalnego dokumentu - Statut 3

Kopia oryginalnego dokumentu - Statut 4

Kopia oryginalnego dokumentu - Statut 5

 

 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030